31
Beschikbaar
31
Niet beschikbaar
Het zal niet altijd mogelijk zijn om aan het verzoek van de voorkeursdatum te voldoen. We houden er wel zo veel mogelijk rekening mee.
closeSluiten
slide
anbi
Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn - Haps | Park Berg en Bos | info@hapsproject.nl
slogan Haps

Beleidsplan 2023-2027 Stichting Prehistorisch Dorp Apeldoorn

 
“Haps-burger blijf je voor je leven, gepakt door het Hapsgevoel en de
Hapservaring” (vrije interpretatie van de vele reacties na een verblijf op het
Hapsdorp)
 
Hoewel 50 jaar jong blijft het concept van HAPS zeer actueel. Natuurbehoud en
milieueducatie aan basisschoolgroepen zijn en blijven het leidend thema voor nu
en in de toekomst. Daarnaast staat duurzaamheid hoog op de politieke agenda
en kan rekenen op een warme belangstelling vanuit de maatschappij en de
politiek.
Met het Haps concept wil de “Hapsgemeenschap” kinderen bewust te maken van
de tijd waarin ze leven en het belang om zorgvuldig met de natuur om te gaan.
Dat gebeurt door de natuurbeleving te verbinden aan de prehistorische context
van het Haps-dorp met haar historische opstallen.
 
Het verblijf op het Hapsdorp zorgt voor een ervaring die levenslang bij je
blijft.
Door gebruik te blijven maken van de huidige boerderij uit de ijzertijd en de
dieren worden de lessen tastbaar voor de kinderen en hun ouders. En daarmee
ook voor de doelgroep: basisscholen.
3 essentiële ingrediënten staan garant voor een effectieve en creatieve “Haps
aanpak”.
- Het lespakket is een essentieel onderdeel van de Haps aanpak. Waarbij
continu oog moet blijven voor een verdere uitwerking en of verdieping van dit lespakket.
- Naast de lespakketten is de ‘story-telling’ aanpak onder begeleiding  
van de twee projectleiders een wezenlijke rode draad op het totaal concept.
- Wat waard is om te beschermen is de plek waar het Haps dorp is gelegen. Midden in de natuur, de bosomgeving, verstoten van allerdaagse gemakken in de "normale wereld". 
Met deze plek biedt het ook fysiek de mogelijkheid
voor de kinderen om zich in te beelden hoe de natuurmens in de ijzertijd’
leefde.
Het is goed dat de locatie van het Haps dorp zo dicht tegen een stad als
Apeldoorn ligt. Daarmee houd je verbinding met je vrijwilligers.
De uitstraling en de reputatie van Haps zijn een positieve, betrokken,
gestructureerde informele samenwerking binnen en buiten de Haps organisatie.
 
Bestuurscultuur
Het bestuur bestaat uit vijf leden; een(oud-) onderwijzer, een fiscaaladviseur,
een organisatiedeskundige, een business coach en een jurist. Het bestuur is 
een vrijwilligers bestuur en doet de taken onbezoldigd. De cultuur is informeel 
en pragmatisch. De onderlinge openheid is groot. Dat heeft een positief effect 
op de twee werknemers en de vrijwilligers van Haps.
Het contact tussen bestuur en projectleiders is gepast frequent. De voorzitter
van het bestuur is de eerste aanspreekpersoon voor de projectleiders. De
professionaliteit als werkgever wordt serieus opgepakt. Naast de aanwezige
competenties in het bestuur kan het bestuur terug vallen op een ecoloog/
amateur archeoloog als vaste adviseur. En daarnaast zijn de vele vrijwilligers
onontbeerlijk voor de werkzaamheden die bij het Haps dorp komen kijken. Dit
zowel met betrekking tot het onderhoud als met betrekking tot de lessen op het Haps dorp.
 
 
Projectleiders
Een cruciale rol vervullen de projectleiders. De projectleider is verantwoordelijk
voor het onderhoud van het dorp en het materieel. Daarnaast is de projectleider
ook de verbinder en contact persoon voor de scholen en de scholieren. De
projectleider geeft de inhoud aan het lespakket, met daarin het “Verhaal” van
Haps dat de rode draad vormt bij het bezoek van de kinderen aan het dorp. 
Dat vraagt veel competenties van de projectleiders. Naast het technisch 
inzicht dat bij het dorp Haps noodzakelijk is, is de pedagogisch kwaliteit een belangrijk punt.
Ook blijven organisatorisch inzicht en relatiebeheer van groot belang. De
projectleiders moeten communicatief zeer vaardig zijn. De kunst is om de
competenties van de projectleiders te borgen.
Waar gaat Haps zich verder in ontwikkelen?
 
Bestuur:
Het bestuur is een betrokken en enthousiast bestuur. Op basis van onze 
statuten moet er een minimum bestuur aanwezig zijn van drie personen, 
waarvan 1 bestuurslid werkzaam moet zijn of moet zijn geweest in het basisonderwijs.
En het bestuur heeft zich afgevraagd of alles bij het oude moet blijven, dan 
wel dat de bestuurlijke aansturing een koerswijziging moet ondergaan. 
Daarbij valt te denken aan;
- Aandacht vestigen op goed voorbereide scholen; om daarmee het
educatie doel van natuur milieu en duurzaamheid te versterken.
- Altijd de natuur educatie en de daarbij behorende duurzaamheid als
leidraad vasthouden. Het archeologische verhaal is daar ondersteunend
aan.
- En de verdere professionalisering zonder de kernwaarden aan te
tasten, dat betekent minimaal gestructureerd de vraagstukken aanpakken die op het bestuur afkomen.
 
Financiën
De stichting heeft geen winstoogmerk. De reguliere inkomsten komen vanuit 
de bijdragen die de bezoekers betalen voor het verblijf op het dorp. Incidenteel zijn er inkomsten voor specifieke doelen door middel van giften. 
Voor een gezonde financiële situatie moet er sprake zijn van een sluitende begroting met ruimte voor investeringen.
Investeringen in de vervanging en onderhoud van de
opstallen maar ook investeringen in de opzet van het Hapsconcept. Het
vermogen valt onder eigen beheer van het bestuur en wordt verantwoord in 
het jaarlijks overzicht van inkomsten en uitgaven met de daarbij behorende 
balans. De huidige gedifferentieerde tarievenstructuur zal worden vereenvoudigd.
 
Bekendheid van het Dorp
Het gaat Haps voor de toekomst helpen als er meer aandacht komt voor een
verdere uitwerking van de PR van Haps. Dit zal voor de toekomstbestendigheid
een belangrijke aanvulling zijn. Naast de aanwezige bestuurlijke
competenties wordt versterking gezocht bij een bestuurder primair onderwijs,
naar verwachting zal hiermee de inbedding in schoolorganisaties versterkt
worden.
 
Haps in de weekenden
Haps heeft ook weekend gasten die niet gekoppeld zijn aan een lespakket. Het
zijn gasten die zich wel verbonden voelen aan de doelen van de stichting. Dit 
is ook noodzakelijk, omdat het Haps dorp geen reguliere ‘feestlocatie’ is en 
dat is ook niet gewenst. Het is noodzakelijk dat alle afspraken die het Haps 
bestuur met de stakeholders en vergunningverleners hebben gemaakt terug komen in de afspraken met de weekend gasten. Weekend huurders moeten een connectie hebben met de kernwaarden van Haps.
 
Tot slot
Aandacht moet blijven voor de investering in een goede relatie met onze
stakeholders. Dat zijn naast de scholen, de verschillende diensten van de
gemeente Apeldoorn als gemeentelijk bevoegd gezag. En uiteraard de onmisbare
vrijwilligers.
Het bestuur gaat onderzoeken in hoeverre het totale lespakket (inclusief het
bezoek aan het Haps dorp) nog een maatwerk analyse nodig heeft om er voor te
zorgen dat het toekomst bestendig blijft.
 
Hoog Soeren
oktober 2023

 

 

Bestuur:

 

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid

 

 

 

 

  Theo Blom

  Ellis de Vries

  José Boers - Schuttenbeld

  Jolanda van Noorden

  Margreet Huizer

  

 

 

Beloningsbeleid:

 

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

 

Fiscaalnummer stichting:

0091.38.675

 

Bankrekening:

NL60 RABO 01410801 40 EUR

 

 

Download hier het jaarverslag van 2022

Download hier het jaarverslag van 2021 

Download hier het jaarverslag van 2020